E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het NCad.

Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen.

Over deze onderwerpen lees je meer in de nieuwsbrief:

Congres FELASA

De Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) organiseerde in juni een wereldcongres. In Marseille kwamen 2200 deelnemers bij elkaar voor ontmoeting, ontwikkeling en presentaties van onderzoeksresultaten. Dankzij de goede opkomst kon er volop bijgepraat worden over alles wat er speelt rond dierproeven.

Het hoofdthema was ‘culture of care’, ofwel de ‘cultuur van zorgzaamheid voor mens en dier’. Zowel de Europese Commissie als verschillende Europese landen gaven uitleg over hun werkwijze rond zorg.

Het NCad behandelde tijdens het wereldcongres 3 onderwerpen. Wim de Leeuw lichtte de Zienswijze Cumulatief Ongerief toe, die opgesteld is op verzoek van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In deze richtlijn wordt ingeschat welk effect de som van verschillende handelingen heeft op één dier. Hierover vind je meer in deze nieuwsbrief. Bea Zoer verzorgde een presentatie over het advies ‘Humaan Weefsel’. Ze vertelde dat beter en meer gebruik van humaan weefsel in het onderzoek bij zou kunnen dragen aan vermindering van dierproeven. Leane van Weereld presenteerde het advies COVID-19. Daarin wordt duidelijk dat tijdens de pandemie vooral is gekozen voor (dier)modellen waarmee men al ervaring had. In de ontwikkelingsfase van de nieuwe generatie vaccins zullen proefdieren nog nodig zijn. Maar toch hoeven zij in de routine batchcontroles niet of nauwelijks meer ingezet te worden. Over het rapport Advies COVID-19 lees je hieronder meer.

Wereldcongres Felasa

NCad in Nieuwsuur: meer geld nodig voor proefdiervrije innovatie

Nieuwsuur zond op 17 juli een reportage uit over dierproeven. Voorzitter Henk Smid vertelde waarom dierproeven soms nog steeds nodig zijn. Alleen als er geen andere keuze is zijn dierproeven toegestaan. Ook wees hij erop dat extra investeren in proefdiervrije oplossingen belangrijk is.

De Nederlandse regering zet namelijk al jaren in op minder dierproeven. Het doel is om hierin in 2025 wereldleider te zijn. We dreigen hierin vast te lopen door het beperkte beschikbare budget. Voor de ontwikkeling van proefdiervrije methoden zijn meer financiële middelen nodig. Smid: ‘We zijn in 2025 geen wereldleider, maar wel koploper in proefdiervrije oplossingen.’ 

Kijk de uitzending van Nieuwsuur terug via NPO Start of via NOS.nl. Of lees het artikel op de website.

Zienswijze cumulatief ongerief voor CCD

Soms worden er tijdens een proef meerdere handelingen aan één dier verricht. Ook worden proefdieren soms in meerdere onderzoeken meegenomen. De impact op het dier van het totaal aan handelingen heet het ‘cumulatief ongerief’. De CCD vroeg het NCad een zienswijze op te stellen. Die kan als hulpmiddel gebruikt worden voor het inschatten van het cumulatief ongerief. Met de kennis en ervaring van experts is de Zienswijze Cumulatief Ongerief gemaakt.

Rapport Advies COVID-19

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar COVID-19. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vroeg het NCad naar de gevolgen voor proefdiervrije ontwikkelingen. Welke diermodellen en dierproefvrije methodes zijn gebruikt bij de ontwikkeling van vaccins? Wat waren de resultaten hiervan en wat kunnen we hiervan leren? En hoe ontwikkelen we sneller vaccins waarbij we minder of geen proefdieren gebruiken? Lees het in het rapport COVID-19: het gebruik van proefdieren en proefdiervrije methoden in de dynamiek van een pandemie.

Rapport advies COVID-19

Harmonisatie ongeriefinschatting dierproeven door FELASA-workshops

FELASA heeft richtlijnen opgesteld voor de inschatting en bepaling van ongerief bij proefdieren. Het is belangrijk dat onderzoekers deze goed kennen. Het NCad organiseerde daarom op 2 juni een workshop. Het doel hiervan was om geïnteresseerden op te leiden tot FELASA-trainer. Van de 8 deelnemers gaven 3 een dag later zelf al hun eerste FELASA-workshop. Met de landelijke workshops stemmen we de inschattingen en bepalingen over ongerief beter af. Lees meer op onze website.