Adviezen in behandeling

Het NCad stelt voor elke adviesvraag die in behandeling wordt genomen een Plan van Aanpak op. Hier vindt u de informatie over de adviezen die het NCad momenteel in behandeling heeft.

Foetaal kalfserum

Het NCad is begin 2018 een adviestraject gestart rondom de mogelijkheden van vervanging en  vermindering van de winning en het gebruik van foetal kalfserum (FCS/FBS).

Het product FCS/FBS wordt gebruikt als groeimedium voor cel- en weefselkweek en in vitro onderzoek, maar varieert in samenstelling en kan verstorende factoren of besmettingen bevatten. Het wordt ook gebruik bij de productie van kweekvlees.

De winning van FCS/FBS vindt plaats in slachthuizen op verschillende plekken in de wereld en gaat gepaard met ongerief voor het kalf. Er is weinig inzicht in de locaties (slachthuizen) waar FCS/FBS wordt gewonnen en of (het toezicht op) vakbekwame uitvoering van de procedure en naleving van wet- en regelgeving gegarandeerd is.

Het NCad heeft enkele aandachtspunten geïdentificeerd ten aanzien van deze problematiek. Zo wil zij zorgen voor bewustwording en erkenning van verantwoordelijkheid in de keten (slachthuizen, toezichthouders, leveranciers, onderzoekers, beoordelingsautoriteiten, dierenbelangenorganisaties, financiers, beleid). En wil zij inzicht verschaffen en concrete voorstellen doen om winning en gebruik van FCS/FBS te vervangen en verminderen en proefdiervrije innovatie te versterken. Daarbij zullen verbanden worden gelegd tussen reeds beschikbare kennis en informatie (publicaties, databases), bijvoorbeeld door consultatie van het 3V-Centrum ULS. Dit vraagstuk heeft bovendien een sterke internationale component en vergt dan ook intensieve samenwerking met en consultatie van zowel binnenlandse als buitenlandse experts en stakeholders.

Het NCad beoogt het adviesrapport begin 2019 uit te brengen.

Onzorgvuldig gebruik van proefdieren

Naar aanleiding van publicaties over het niet gerechtvaardigde of onzorgvuldige gebruik van proefdieren heeft de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) op 15 december 2015 advies gevraagd aan het NCad. De CCD herkent de bezorgdheid die uit de artikelen spreekt, maar heeft ook het beeld dat enige nuacering op zijn plaats is. De CCD is er van overtuigd dat de meeste onderzoekers hun dierproevenonderzoek zorgvuldig voorbereiden en nieuwe inzichten meewegen, maar er bestaat niet voldoende zekerheid dat dit systematisch gebeurd. Daarom vraagt de CCD het NCad advies uit te brengen of de conclusies uit de publicaties kloppen en welke handvatten het NCad ziet voor onderzoekers en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD) om deze aspecten bij de opzet van onderzoeksvoorstellen en advisering over dierproefgebruik goed te kunnen borgen.