Uitgebrachte adviezen en handreikingen

Handreiking Synthesis of Evidence in proefdierkundig onderzoek

Tijdens het eerste Harry Blom-beraad heeft Wim de Leeuw aan Marcel ter Veld, commissielid van de Centrale Commissie Dierproeven, de handreiking Synthesis of Evidence in proefdierkundig onderzoek overhandigd. Deze handreiking geeft handvatten voor het doen van systematisch vooronderzoek. Voor iedere onderzoeker! Een goede onderzoeksopzet realiseer je met een gedegen vooronderzoek. Dit komt de kwaliteit van onderzoek ten goede en kan onnodig proefdiergebruik voorkomen. Met die ogen kijkt ook de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) naar een aanvraag voor een projectvergunning.

Genetisch gemodificeerde dieren. Dood of gedood voor gebruik in fok of dierproef' deel 2, Kwaliteitscriteria'

Het NCad heeft haar advies 'Genetisch gemodificeerde dieren. Dood of gedood voor gebruik in fok of dierproef' deel 2, Kwaliteitscriteria', aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Om de kwaliteit van het genereren en fokken van genetisch gemodificeerde dieren in Nederland te bevorderen en alle betrokken partijen bewust te maken van keuzemomenten waar een vermindering van het aantal dieren dat gedood wordt vóór gebruik in fok of dierproef kan worden bereikt heeft het NCad een advies uitgebracht. In dit advies zijn kwaliteits- en efficiëntiecriteria opgesteld die aan een reductie dienen bij te dragen. De criteria bieden tevens een handvat voor het maken van goed beargumenteerde keuzes.

Advies 'motiveren door restricteren'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het advies ‘Motiveren door restricteren: uitgangspunten voor vocht- en voedselinname in neurocognitief onderzoek vanuit het perspectief van de 3V’s’ aangeboden gekregen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). In dit advies gaat het NCad uit van het ‘nee-tenzij’ principe. Dit wil zeggen dat dieren enkel mogen worden ingezet, wanneer er geen vervangingsalternatieven beschikbaar zijn. In neurocognitief onderzoek bij proefdieren, bijvoorbeeld naar de werking van hersenen, wordt vaak gebruik gemaakt van restrictie. Daarbij worden dieren door het verminderd aanbieden van water en voedsel gemotiveerd om gedragstaken uit te voeren. Water en voedsel kan dan worden gebruikt als beloning voor een goed uitgevoerde taak. Volgens het NCad moet in dergelijk onderzoek actief gezocht worden naar een manier van motiveren van proefdieren die voor het dier het minst belastend is.

Advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek'

Het NCad heeft het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’ van het NCad op 15 december 2016 aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam.  Het NCad heeft het advies opgesteld op verzoek van de staatssecretaris. De vraag was om een afbouwschema van dierproeven op te stellen en de mogelijkheden in kaart te brengen om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovaties te zijn.

Over dit advies is een zogeheten whiteboard animatie gemaakt. Dit laat op beeldende wijze zien, wat het advies inhoudt.

Adviezen uitgebracht in 2016

In 2016 heeft de NCad meerdere adviezen uitgebracht. Hieronder vindt u een overzicht van deze adviezen:

Uitgebrachte adviezen oktober 2015

Op 12 oktober 2015 heeft het NCad twee adviezen aangeboden aan de Staatssecretaris van EZ: