Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 kunt u lezen hoe het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) invulling heeft gegeven aan het beschermen van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs.

Infographic jaarverslag NCad 2016

Het NCad heeft in 2016 hard gewerkt aan verschillende onderwerpen waarover de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) advies heeft gevraagd. In 2016 heeft het NCad zes gevraagde adviezen uitgebracht en één advies op eigen initiatief. Met name het advies < Transitie naar proefdiervrij onderzoek, heeft veel aandacht gekregen, niet alleen in de wetenschappelijke wereld, maar ook in de internationale pers. Bij de totstandkoming van al de adviezen heeft het NCad graag gebruik gemaakt van experts uit binnen- en buitenland in de door ons ingestelde werkgroepen en werkateliers De inbreng van uiteenlopende organisaties tijdens de zogenaamde maatschappelijke consultaties heeft het comité geholpen scherp te zijn en te blijven. Het NCad hoopt dat die inbreng in 2017 nog verder toeneemt.

Ook door kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter)nationale netwerken heeft het NCad in 2016 gewerkt aan het vervangen, verminderen en verfijnen van (3V’s) van dierproeven. Zo heeft het NCad een internationale symposium  Phasing out animal experiments, the next steps georganiseerd. En er is met het IvD platform dat het NCad als belangrijke samenwerkingspartner ziet, overlegd hoe de samenwerking nog verder vorm kan krijgen.

Het NCad kijkt terug op een vruchtbaar tweede jaar. Ook de komende jaren gaat het comité ambitieus en gedreven een bijdrage leveren aan een verantwoord dierproevenbeleid met adviezen en activiteiten.