Privacy: het NCad gaat zorgvuldig om met uw gegevens

Privacyverklaring

www.ncdierproefbeleid.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.ncdierproefbeleid.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Mogelijke persoongegevens kunnen zijn: uw naam, telefoonnummer of e-mailadresof overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

www.ncdierproevenbeleid.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

www.ncdierproevenbeleid.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.ncdierproevenbeleid.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
www.ncdierproevenbeleid.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. www.ncdierproevenbeleid.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.ncdierproevenbeleid.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar NCad@minlnv.nl  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.ncdierproevenbeleid.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)