Sfeerimpressie van de consultatie van maatschappelijke groeperingen op 5 juni 2015

Op 5 juni in de middag vond in Den Haag de eerste bijeenkomst plaats met de technisch deskundige afgevaardigden van maatschappelijke groeperingen. Belanghebbende koepelverenigingen waren hiervoor zowel persoonlijk als via aankondigingen op de website van de NCad uitgenodigd. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordiging vanuit de wetenschap, de industrie en de beroepsverenigingen.

Op de agenda stonden twee van de adviezen, waaraan het NCad momenteel werkt, ter bespreking namelijk;

  • centrale data management van proefdiergebruik en 3V methoden
  • het verminderen van dieren in voorraad gedood.

Ofschoon de opkomst die middag minder was dan gehoopt, heeft het NCad de bijeenkomst als zeer waardevol ervaren. De uitwisseling van ideeën verliep op constructieve wijze en er werden bruikbare suggesties voor de betreffende adviezen in wording aangereikt. De visie van elk van de deelnemende groeperingen zal worden opgenomen in een bijlage van de eindversies van de respectieve adviezen. Hierin wordt aangegeven of en waarom een inbreng al dan niet is verwerkt in het uiteindelijke advies.

De bijeenkomst werd ingeleid en voorgezeten door de voorzitter van het NCad, die de aanwezigen uitnodigde actief hun ideeën en suggesties over de betreffende onderwerpen naar voren te brengen. Er werd enige kritiek vanuit de zaal geuit over het feit dat er van te voren geen concept adviesteksten waren verspreid die aan de achterban hadden kunnen worden voorgelegd. De voorzitter gaf daarbij aan dat de onderwerpen van de adviezen in de uitnodiging zijn genoemd en de bijbehorende plannen van aanpak op de website staan. De reden om geen concepten rond te sturen is onder andere om geen richting te willen geven aan de discussie. De kracht van deze consultatie ligt juist daarin dat de visies van de verschillende partijen over betreffende onderwerpen naar voren worden gebracht zonder daarbij beïnvloed te zijn door een reeds uitgezette lijn. Dat geeft het NCad de verschillende inzichten die nodig zijn om de adviezen vanuit een zo breed mogelijk perspectief uit te kunnen werken. Om de maatschappelijke inbreng correct te verwerken, werd de gehele vergadering opgenomen. Dit weerhield de aanwezigen er gelukkig niet van om de nodige input te geven.

Volgend op de inleidende woorden van de voorzitter werden de gedachten van het NCad over het onderwerp “Centrale data management van proefdiergebruik” en 3V methoden door het voor dit project als trekker fungerende NCad lid gepresenteerd. Vervolgens was er ruimte voor vragen, verduidelijking en suggesties. Daarbij was veel aandacht voor de afstemming van doel en doelgroep, alsmede de randvoorwaarden van monitoring van proefdiergebruik en 3V-alternatieven. Met name het verzamelen en monitoren van 3V-alternatieven is zeer gecompliceerd Waar het gaat om kwantitatieve gegevens, zoals aantallen en percentages, is het belangrijk deze helder te duiden. Hiervoor is inhoudelijke kennis van experts nodig.

Na een korte pauze presenteerde het als trekker fungerende NCad lid van dit project het onderwerp “Dieren in voorraad gedood” en nodigde de aanwezigen uit daarop te reageren. Ook daar werden zeer nuttige aanvullingen gegeven en kon in een ongedwongen sfeer van gedachten worden gewisseld. De input was voornamelijk praktisch gericht, waarbij de nadruk lag op de omkadering van het gebruik van de nieuwste modificatietechnologie bij muizen en zebravissen en de daarbij behorende infrastructuur. Het accent lag op de zeer snelle ontwikkeling van nieuwe technieken waardoor kwaliteits- en effectiviteitscriteria zorgvuldig gemonitord moeten worden om up-to-date te kunnen blijven.

De voorzitter bedankte alle deelnemers voor hun zeer constructieve bijdragen en het meedenken met de NCad leden over de besproken onderwerpen. Hij sprak de verwachting uit dat de opkomst voor de volgende maatschappelijke consultatie groter zal zijn door een bredere en meer gerichte kennisgeving.

Na de afsluiting van de bijeenkomst door de voorzitter, werden de aanwezigen eraan herinnerd dat zij hun achterban naar aanleiding van de bijeenkomst nogmaals kunnen consulteren en eventuele aanvullingen tot 11 juni schriftelijk kunnen aanreiken aan het ondersteunend bureau van de NCad.