Constructief congres 'Nederland wereldleider proefdiervrije innovaties

Op dinsdag 27 juni organiseerde het ministerie van Economische Zaken, ZonMw, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het congres ‘Nederland wereldleider dierproefvrije innovaties’. Tijdens dit congres werkten ruim 130 wetenschappers, maatschappelijke organisaties, industrie en overheden samen aan het zetten van de eerste stappen voor een Agenda dierproefvrije innovaties. Deze agenda is een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren. Voor de wettelijk verplichte veiligheidstesten, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en training en educatie gaan zij vorm en inhoud geven aan een  Agenda Proefdiervrije Innovatie. 

Tijdens het congres benadrukte demissionair staatsecretaris Van Dam middels een videoboodschap zijn ambitie uit om Nederland wereldleider in dierproefvrije innovaties te zijn. Hij gaf hierbij het voorbeeld van de pioniersrol die Nederland twintig jaar geleden had bij het verbieden van het gebruik van proefdieren voor cosmetica. Zo’n rol zou hij opnieuw voor Nederland willen zien.. Maar daar is de samenwerking voor nodig: het is geen klus voor één enkele partij, maar voor de wetenschap, industrie, overheid en samenleving tezamen. Hij riep op om die samenwerking ook met elkaar aan te gaan.  

Basis is gelegd

Verschillende organisaties als de KNAW, NCad, ZonMw, Stichting Proefdiervrij,  en het RIVM presenteerden tijdens het congres hun visie en aanpak van de rol die ze gevraagd is om te nemen in de transitie naar proefdiervrije innovaties. . Alle organisaties gaven nadrukkelijk aan dat en goede regievoering, nationaal en internationaal, en  samenwerking tussen de diverse partijen van belang is. De NCad gaf aan dat bij de uitwerking van de streefbeelden een belangrijke rol is weggelegd voor het veld zelf. Dit bijvoorbeeld door zogeheten communities of practice, een groep mensen die een belang, een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp deelt en die kennis en expertise op dit gebied verdiept door voortduren met elkaar te interacteren, voor dit onderwerp nodig is. Een eerste stap in het ontwikkelen van streefbeelden is om deze via een drietal pilots verder vorm te geven.

Workshops

Na het ochtendprogramma, waarbij de deelnemers van het congres zijn bijgepraat over het overheidsbeleid, de opdrachten van eerder genoemde organisaties en de ideeën van aanpak van deze organisaties, startten een viertal verdiepende workshops. In deze interactieve workshops, waarbij de deelnemers werden onderverdeeld in verschillende onderzoekdomeinen (regulatoir, fundamenteel, toegepast en onderwijs en training) maakten de deelnemers zelf de eerste stappen in de verdere aanpak van de transitie. Gevraagd werd om de streefbeelden globaal vorm te geven. Hierbij werden vragen gesteld als elke mogelijkheden zijn er voor proefdiervrije innovatie binnen de onderzoekdomeinen? Hoe zou de transitie eruit kunnen zien en welke stappen zijn nodig om die te realiseren? Op deze manier konden deelnemers al in een vroeg stadium van het traject input leveren voor de te maken streefbeelden. Een groot deel van de deelnemers gaf aan enthousiast te zijn over de aanpak en hebben zich aangemeld om de streefbeelden verder uit te werken.

Communicatie

Uiteraard houdt het NCad, als een van de facilitators van de streefbeelden,  u middels verschillende communicatiemiddelen op de hoogte van de vorderingen van de streefbeelden.