Weet wat je in huis hebt met de Handreiking Leven Lang Leren!

Het 3R’s Centre ULS (Utrecht Life Sciences) en het IvD-Platform lanceren de Handreiking Leven lang Leren. Met de hierin opgenomen systematiek wordt het mogelijk om in de gehele branche op uniforme wijze Leven Lang Leren dossiers te maken. Handig voor onderzoeksinstellingen en voor medewerkers. De handreiking geeft ook aandacht aan het belang van focus op Culture of Care, oftewel de best mogelijke zorg en behandeling voor proefdieren en de borging daarvan binnen de organisatie. Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid onderschrijft deze visie. Het is belangrijk dat het management van onderzoeksinstellingen het realiseren van een Culture of Care omarmen.

Wat is Culture of Care?
Culture of Care is gericht op de cultuur binnen organisaties, op het daadwerkelijke gebruik en de behandeling en verzorging van de dieren. Het is verwant aan de term 'ketenverantwoordelijkheid' uit de veeteelt: je neemt bewust en pro-actief verantwoordelijkheid voor alle stapjes in het proces. In ons geval is het proces een dierproef.

Culture of Care maak je samen
De leiding van een onderzoeksinstelling schept de voorwaarden voor een Culture of Care en medewerkers dienen daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Je doet het samen! En daar is nogal wat voor nodig. Binnen de instelling moet je duidelijke afspraken maken met elkaar, zorgen voor onderling vertrouwen en erkenning van elkaars deskundigheden, vaardigheden en ervaringen. Zorg voor bereidheid om naar elkaar te luisteren, los van rangen en standen, en van elkaar te leren. Ook van fouten! Zorg dus ook voor actieve kennisuitwisseling, bijvoorbeeld over beste praktijken, maar ook over onverwachte of negatieve uitkomsten.

Culture of Care begint met bevoegde en bekwame medewerkers
Het realiseren van een Culture of Care kan alleen met goed opgeleide medewerkers die weten hoe verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen voor bevoegde en bekwame medewerkers, de wet schrijft dat ook voor.
In Nederland ligt de kwaliteit behoorlijk hoog, maar zorg dat je dat borgt, door na- en bijscholing, en door dit te registreren. Liefst zo uniform mogelijk, ten behoeve van herkenbaarheid en ook om uitwisseling van medewerkers te vergemakkelijken. Volgens de Wet op de dierproeven dient elke onderzoeksinstelling/fokker of gebruiker van proefdieren een ‘Functionaris Competenties’ hebben, die zicht houdt op scholing en bijscholing Leven Lang Leren (LLL) van de medewerkers. Vaak maakt die persoon deel uit van de IvD.

Culture of Care moet je kunnen zien en kunnen meten
Of een Culture of Care vorm krijgt in de onderzoeksinstelling moet je dat concreet terugzien in de wijze waarop er voor de dieren gezorgd wordt. Niet alleen door passende behandeling en verzorging (voeding, ondersteuning normaal gedrag, biotechnische skills) en door toepassing en actieve promotie van Vervanging, Vermindering en Verfijning. Maar ook in de manier waarop de instelling het geborgd heeft. Bijvoorbeeld in kwaliteitsrichtlijnen zoals GLP en GMP. Zorgen voor een passende Culture of Care in de onderzoeksinstelling is goed voor het welzijn van de dieren, de kwaliteit van het onderzoek. En het is ook fijn om zo te kunnen werken. Er wordt immers belang gehecht aan dat waar jij goed in bent; optimale verzorging en behandeling van de dieren.

‘Als je met proefdieren werkt, ben je nooit uitgeleerd! Nieuwe ontwikkelingen binnen proefdieronderzoek gaan razendsnel. Houd je kennis daarom up-to-date’ Jan van der Valk (3R’s Centre ULS (Utrecht Life Sciences)

Download de handreiking Leven Lang Leren
Door de handreiking Leven Lang Leren te gebruiken weet je waar staat en zie je welke opleidingen je kan volgen om goed te werken volgens Culture of Care.
Er is een Nederlandstalige en Engelstalige versie. Download de Handreiking voor een Leven Lang Leren in het dierexperimenteel onderzoek.

‘De handreiking leidt bij velen automatisch tot de vraag waar de verschillende (externe) trainingen en cursussen gevonden kunnen worden. Dat is nog niet ergens centraal geregeld. Het wordt een volgende stap: een digitale portal waar je alle opties kunt vinden. Vanuit het IvD-Platform werken we er aan.’
 Pieter Verbost (IvD-Platform)