Gespitste oren tijdens het eerste Harry Blom-beraad

Het NCad en het IvD-platform organiseerden vorige week donderdag in Utrecht het eerste Harry Blom-beraad. Een nieuw initiatief voor medewerkers van proefdierlaboratoria en voor onderzoekers om samen kennis en ervaringen uit te wisselen over hoe om te gaan met specifieke dierenwelzijnsissues in proefdieronderzoek. Niet om harde richtlijnen op te stellen maar om vrij te praten over wat nou het beste zou zijn. Een laagdrempelige opzet die meer dan honderd IvD-leden, onderzoekers en directeuren van proefdierlaboratoria trok. Wim de Leeuw comitélid van het NCad opende de bijeenkomst met een eerbetoon aan Harry Blom, de vorig jaar overleden proefdierdeskundige die zich zijn leven lang heeft ingezet om het dierenwelzijn van proefdieren te verbeteren. Niet met richtlijnen van bovenaf maar pragmatisch met de praktijk als basis, zo ook de opzet van dit Harry Blom-beraad.

Overhandiging van de handreiking Synthesis of Evidence

Na dit introductiewoord overhandigde Wim de Leeuw, comitélid van het NCad, aan Marcel ter Veld, commissielid van de Centrale Commissie Dierproeven, de handreiking Synthesis of Evidence in proefdierkundig onderzoek. Deze handreiking geeft handvatten voor het doen van systematisch vooronderzoek. Voor iedere onderzoeker! Een goede onderzoeksopzet realiseer je met een gedegen vooronderzoek. Dit komt de kwaliteit van onderzoek ten goede en kan onnodig proefdiergebruik voorkomen. Met die ogen kijkt ook de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) naar een aanvraag voor een projectvergunning.
Download de handreiking Synthesis of Evidence in dierproefkundig onderzoek

Overhandiging Handreiking SEO
Beeld: Annemarie Baars
Marcel ter Veld (links) neemt handreiking Synthesis of Evidence in proefdieronderzoek in ontvangst uit handen van Wim de Leeuw

Solitair huisvesten van sociale dieren is ongerief of niet?

Cindy Kunne en Pieter Verbost van het IvD-Platform peilden allereerst in de zaal hoe er bij hen in het laboratorium wordt omgegaan met solitair huisvesten. Vaak wordt dit gedaan om vechten te voorkomen en soms is het een specifieke wens van de onderzoeker. Maar is duidelijk wat de effecten van solitair huisvesten zijn? Voor het dier en voor de onderzoeksresultaten? Drie sprekers diepten dit verder uit in een lezing; Wouter Florijn (proefdierdeskundige en lid van de IvD van het AMC) , Lidewij Schipper (onderzoeker bij Danone Nutricia research) en Saskia Arndt (hoogleraar Animal Behaviour aan de UU bij de faculteit Diergeneeskunde).

Omstandigheden bepalen wat goed is en die omstandigheden zijn deels maakbaar

De lezingen maakten inzichtelijk dat solitair huisvesten veel aspecten kent en een eenduidige richtlijn niet te geven is. Het gaat er om dat je weet wat de gevolgen zijn en dat je vooraf ook kan anticiperen op te verwachten diergedrag. Zo komt er redelijk vaak agressie voor onder mannelijke knaagdieren, een belangrijke reden voor het solitair huisvesten. Hoe anticipeer je hierop bij het samenstellen van de groep? En welke maatregelen kun je nemen om dierenwelzijn te borgen? Dit bracht een levendige discussie op gang en prikkelde tot het aandragen van mogelijke oplossingen om ongerief te voorkomen. Er was te weinig tijd om al die mogelijke oplossingen door te nemen en dat was vooraf ook niet de bedoeling van dit beraad. Maar de bijeenkomst heeft wel tot verdieping van kennis aan de bezoekers gegeven en is daarom zeker geslaagd!