Wie doet wat internationaal

Internationaal zijn er veel organisaties, programma's en werkgroepen waar proefdieren en het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven een rol spelen.

European Chemicals Agency (ECHA)

ECHA is een agentschap van de Europese Unie dat zich inzet voor de verbetering van de levenskwaliteit door een veilig gebruik van chemische stoffen te garanderen en innovatie aan te moedigen.

Directorate General for Health and Consumers (DG SANCO)

DG SANCO moet ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen en consumentenproducten die binnen de EU verkocht worden veilig zijn, dat de markt binnen de EU in het voordeel van de EU inwoners werkt en dat Europa de gezondheid van haar inwoners helpt beschermen en verbeteren. DG SANCO werkt daartoe samen met andere EU instituten, nationale overheden en agentschappen, consumentenorganisaties, gezondheidsbevorderende organisaties, zakelijke groepen, wetenschappers, onderzoekers en experts.

Horizon 2020 - Onderzoek en Innovatie

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020.

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nationaal contactpunt (NCP) voor dit programma.

European Medicines Agency (EMA)

EMA is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie van geneesmiddelen die door farmaceutische bedrijven zijn geproduceerd voor gebruik binnen de Europese Unie.

European Food Safety Authority (EFSA)

EFSA is een belangrijk orgaan binnen de risk assessment met betrekking tot de veiligheid van voedsel en voeder in de Europese Unie. In nauwe samenwerking met nationale autoriteiten en in overleg met de belanghebbenden, levert EFSA onafhankelijk wetenschappelijk advies over bestaande en opkomende risico’s.

European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL-ECVAM)

EURL-ECVAM maakt deel uit van de In Vitro Methods Unit (IVMU) van het Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) in Ispra, Italië en heeft een belangrijke rol in de coördinatie van de validatie van 3V-alternatieve modellen op EU-niveau. Daarnaast heeft ECVAM een aantal taken met betrekking tot kennisdisseminatie en het bevorderen van een dialoog tussen belanghebbenden in de keten van 3V-ontwikkeling. ECVAM werkt samen met laboratoria en organisaties van over de hele wereld, maar ook met andere bureaus die gelieerd zijn aan de Europese Commissie en is bovendien lid van het European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA). In het ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC) hebben 15 externe experts zitting, die zich uitspreken over de wetenschappelijke validiteit van 3V-alternatieve methoden. In het ECVAM Stakeholder Forum (ESTAF) zullen niet-overheidsgerelateerde belanghebbenden zitting nemen. De in 2009 door vertegenwoordigers van internationale validatiecentra in de VS, Japan, EU en Canada opgerichte International Cooperation on Alternative Test Methods (ICATM) stimuleert verregaande internationale samenwerking en coördinatie van de wetenschappelijke validatie van 3V-testmethoden.

Europeean Directorate for the Quality of Medicine & HealthCare (EDQM)

De EDQM geeft officiële standaarden uit met een wettelijke en wetenschappelijke basis voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen, zowel tijdens de ontwikkelings-, productie- als marketingsfase. Elke producent van medicijnen of farmaceutica moet voldoen aan deze kwaliteitsstandaarden teneinde zijn producten te kunnen vermarkten binnen de lidstaten van de Europese Conventie.

European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA)

EPAA is een unieke vrijwillige samenwerking tussen de Europese Commissie, Europese handelsorganisaties en bedrijven vanuit zeven verschillende industriële sectoren. Deze partners delen en verzamelen kennis en resources om de ontwikkeling, validatie en acceptatie van 3V-methoden in regulatoir onderzoek te versnellen.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD heeft als doel beleid te stimuleren dat het economische en sociale welzijn van mensen over de hele wereld verbetert. Het OECD werkt samen met overheden om inzicht te krijgen in veranderingen en trends op economisch, sociaal en milieu gebied en internationale standaarden op te zetten.

World Health Organization (WHO)

WHO is de leidende en coördinerende autoriteit op het gebied van de gezondheid binnen de Verenigde Naties. Het houdt zich bezig met wereldwijde gezondheidszaken, gezondheidsonderzoek, het opstellen van normen en standaarden, het definiëren van evidence-based beleidsopties, het leveren van technische ondersteuning aan landen en het monitoren en vaststellen van trends met betrekking tot de volksgezondheid.

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals is een breed georiënteerde campagne en lobby organisatie. Beleidsmedewerkers van dierenbeschermingsorganisaties zijn vanuit hun specifieke terreinen (veehouderij, in wild levende dieren, proefdieren en in de toekomst ook meer en meer gezelschapsdieren en handel in dieren) betrokken bij de activiteiten. Het zijn namelijk de (beleid-, communicatie-, campagne-) experts van de lid-organisaties uit de EU lidstaten die de input moeten leveren en het werk mee moeten nemen naar hun eigen organisaties.

Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA)

FELASA is een overkoepelende organisatie voor de proefdierkunde in Europa.

European Concensus-Platform on Alternatives (ecopa)

Ecopa is het overkoepelende platform van enkele nationale platforms op het gebied van de 3V’s in de EU. Elk nationaal platform dient op zijn minst vertegenwoordigers vanuit de gebruikelijke vier geledingen in zich te hebben: academie, industrie, overheid en dierenbescherming.