Voortgangsrapportage dierproeven en alternatieven

Op 1 november heeft de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken de tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze voortgangsrapportage gaat ze in op de twee adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Verder wordt ingegaan op de voortgang met betrekking tot een aantal speerpunten en reageert ze op het advies van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven.

Om de afname van het aantal 'dieren in voorraad gedood' te borgen adviseert het NCad een aantal maatregelen. Deze aanbevelingen zal Staatssecretaris Dijksma, mits dit mogelijk is binnen de wettelijke kaders, opvolgen. Ze roept daarbij ook alle partijen in de proefdierketen op om hun verantwoordelijkheid te nemen om de adviezen om te zetten in de praktijk.

Ze gaat daarom afspraken maken met de grootste gebruikers van GM-dieren, het NCad, de CCD en de NVWA over de uitwerking zodat wij gezamenlijk een afname van het aantal 'dieren in voorraad gedood' kunnen realiseren. Het effect van deze maatregelen zal waarschijnlijk pas vanaf de registratie van 2016 duidelijk worden.

De Staatssecretaris heeft het NCad verzocht om, rekening houdend met beschikbare adviezen en studies uit binnen- (o.a. NKCA, RODA, CCD) en buitenland, advies uit te brengen over beheer en benutting van gegevens over dierproeven en alternatieven, alsmede het duiden van indicatoren welke kunnen bijdragen aan een beter inzicht in ontwikkelingen ten aanzien van 3V-alternatieven. Hierbij is gevraagd aandacht te besteden aan een aantal aspecten, waaronder de doelen , de haalbaarheid en een bijbehorende kosten- en batenanalyse.

De Staatssecretaris wil komen tot een betere dataopslag en tot de ontwikkeling van een systeem voor monitoring, analyses en evaluaties van dierproeven en alternatieven. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om (algemene) trends en de effectiviteit van het beleid in de dagelijkse praktijk te volgen.

Op 12 oktober jl. heeft Dijksma het eerste deeladvies van het NCad in ontvangst genomen, getiteld 'Indicatoren, beheer en benutting van gegevens voor monitoren van proefdiergebruik en 3V-alternatieven, deel 1'. Dit eerste deeladvies richt zich op:

  • het gestructureerd verzamelen en beschikbaar stellen van data;
  • het beter benutten van beschikbare data en;
  • het ontsluiten van data.

Het advies benoemt globaal hoe het systeem eruit zou kunnen zien en welke informatie het zou moeten bevatten.

Het NCad streeft ernaar eind 2015 het tweede deeladvies uit te brengen, dat onder andere ingaat op de haalbaarheid, fasering en de kosten-batenanalyse van het beoogde systeem. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer dan over beide adviezen en de reactie daarop in samenhang informeren.