Activiteiten en werkzaamheden

Het NCad is 18 december 2014 van start gegaan. Door advies, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter)nationale netwerken wil het NCad een belangrijke bijdrage leven aan het minimaliseren van het proefdiergebruik, nationaal en internationaal. De ethische toetsing van dierproeven en het Vervangen, Verminderen en verfijnen (3V's) daarvan staat daarbij centraal.

Taken

Het NCad wil dat doel conform haar wettelijke opdracht bereiken door:

  • gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van LNV , de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD) over de aanschaf, fok, huisvesting, verzorging en het gebruik van dieren in proeven en over alternatieven voor dierproeven
  • het verspreiden van de beste praktijken bij het gebruik van dieren in dierproeven
  • het uitwisselen van informatie met de nationale comités van andere lidstaten over het functioneren van de IvD’s, over de beoordeling van projectvoorstellen en over het verspreiden van de beste praktijken binnen de EU
  • het stimuleren van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor dierproeven, zowel op nationaal als internationaal niveau
  • het ondersteunen van de communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven en alternatieven en het verzorgen van de communicatie naar het publiek over dierproeven en alternatieven

Het NCad bestaat uit het comité en het bureau advies dierproevenbeleid

Medewerkers van het bureau:

  • Ferry Braunstahl, algemeen secretaris
  • Leane van Weereld, secretaris / senior adviseur
  • Elmar Theune, senior adviseur
  • Bea Zoer, senior adviseur