Bestuursreglementen

Hier vindt u de (bestuurs)reglementen van het NCad die van toepassing zijn op het eigen functioneren.

Protocol werkafspraken NCad en ministerie van LNV

Het NCad heeft een zelfstandige positie en voert de taken uit die aan haar zijn toebedeeld op grond van de Wet op de Dierproeven. De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is beleidsverantwoordelijk voor dierproeven. Daarom hebben het NCad en het ministerie een protocol met werkafspraken gemaakt. Hierin wordt nadere invulling gegeven aan de relatie tussen het NCad en het ministerie, voor zaken die niet in de wet zijn vastgelegd.

Het protocol bevat o.a. afspraken over de begroting, het jaarplan en jaarverslag, de werkzaamheden, de onderlinge samenwerking en de manier van informeren.

Het protocol is in 2024 bijgewerkt. De laatste versie is onderaan deze pagina te downloaden.

Bestuursreglement NCad

Op 9 januari 2015 heeft het NCad haar bestuursreglementen vastgesteld. Daarin worden zaken vastgelegd rondom onder andere integriteit, vertrouwelijkheid en verschoning.

Op 13 november 2020 heet het NCad haar bestuursreglement geactualiseerd.

Besluit houdende benoeming en vergoeding NCad

Op 12 december 2014 is in de Staatscourant het 'Besluit houdende benoeming en vergoeding van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid' gepubliceerd. Daarin staat wie voor de periode van vijf jaar zijn benoemd als voorzitter en leden van de NCad. Ook staat in dat besluit de vergoeding die de voorzitter en de leden daar voor krijgen. In de Wijziging van het Besluit houdende benoeming en vergoeding van het NCad dat op 16 december 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd, is de mogelijkheid vastgelegd om gastdeskundigen een vergoeding te geven voor het bijwonen van een vergadering van het NCad. Benoemingen van nieuwe bestuursleden worden telkens in de Staatscourant gepubliceerd.