Bestuursreglementen

Hier vindt u de (bestuurs)reglementen van het NCad die van toepassing zijn op het eigen functioneren.

Protocol werkafspraken NCad en ministerie van EZ

Op 29 januari 2015 ondertekenden de toenmalige Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken en de voorzitter en leden van het NCad, het protocol werkafspraken. Die afspraken geven een nadere invulling aan de relatie tussen het NCad en de Minister van Economische Zaken, voor zover die relatie niet bij of krachtens de wet is geregeld. De zelfstandige positie van het NCad bij de uitvoering van haar taken en de beleidsverantwoordelijkheid van EZ staan hierbij voorop. 

Eind 2020 is het protocol werkafspraken geactualiseerd. Het Ministerie van LNV is beleidsverantwoordelijk geworden en de voorzitter van het NCad is gewijzigd.

Bestuursreglement NCad

Op 9 januari 2015 heeft het NCad haar bestuursreglementen vastgesteld. Daarin worden zaken vastgelegd rondom onder andere integriteit, vertrouwelijkheid en verschoning.

Op 13 november 2020 heet het NCad haar bestuursreglement geactualiseerd.

Besluit houdende benoeming en vergoeding NCad

Op 12 december 2014 is in de Staatscourant het 'Besluit houdende benoeming en vergoeding van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid' gepubliceerd. Daarin staat wie voor de periode van vijf jaar zijn benoemd als voorzitter en leden van de NCad. Ook staat in dat besluit de vergoeding die de voorzitter en de leden daar voor krijgen. In de Wijziging van het Besluit houdende benoeming en vergoeding van het NCad dat op 16 december 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd, is de mogelijkheid vastgelegd om gastdeskundigen een vergoeding te geven voor het bijwonen van een vergadering van het NCad.